Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Plán zimní údržby

Plán zimní údržby místních komunikací

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích. Zimní údržba bude zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací (dále jen MK) na straně druhé.

V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit. Vzhledem k tomu, že závady nelze na celém území města a na jeho částech zmírnit okamžitě,  stanoví plán zimní údržby i potřebné priority místně a časově. Priority vyplývají z nestejné důležitosti MK a technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby MK je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou a současně důkazným prostředkem pro posouzení odpovědnosti vlastníka MK za škody  vzniklé uživatelům z titulů závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Základní pojmy používané v plánu

Platná právní úprava:

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve vnějších předpisů (dále jen zákon).
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací (dále jen    vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.

Sjízdnost MK

Je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních vozidel přizpůsobenou stavebnímu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (viz uvedený zákon).

Závada ve sjízdnosti

Je taková změna, kterou řidič nemůže předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému dopravnímu, stavebně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (viz uvedený zákon).

Schůdnost MK a průjezdných úseků silnic

Je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu, dopravně

technickému stavu a povětrnostním situacím vč. jejich důsledků.

Závada ve schůdnosti

Je změna, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobenému stavebnímu,dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím včetně jejich důsledků. Vlastníkem MK je město, správce MK je osoba, kterou město pověřilo výkonem vlastnických práv (pracovník města).

Neudržovatelné úseky

Jsou takové, které se pro jejich malý dopravní význam a technickoekonomickou nemožnost neudržují.

Zimní období

Je časový úsek od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba MK zajišťuje podle tohoto plánu. V případě, že vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů s ohledem na vzniklou situaci a technické možnosti vlastníka MK.

Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů MK v zimním období

1. zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

2. uzavřít smlouvu s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

3. kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

Základní povinnosti správce MK

1. Zajistit včasnou přípravu pro provádění prací spojených se zimní údržbou

2. v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti

3. řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací včetně chodníků

4. vést předepsanou evidenci o této činnosti

5. spolupracovat se zainteresovanými orgány a policií

Základní povinnosti uživatelů MK

1. přizpůsobit chůzi a jízdu vzhledem ke stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

2. dbát zvýšené opatrnosti při chůzi po chodnících a komunikacích, věnovat pozornost stavu   povrchu (zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)

3. při chůzi po chodnících používat přecházející přechody, na nichž jsou podle tohoto plánu zmírňovat závady ve schůdnosti

Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

 1. odklízení sněhu mechanickými prostředky dříve než je zhutněn provozem
 2. odklízení sněhu začíná v době, kdy napadaná vrstva dosáhne 5 cm
 3. při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí opakovaně
 4. na dopravně důležitých MK se sníh odstraňuje v celé šířce a délce MK, na chodnících v šířce cca 1 – 1,5 m. Posyp se provádí následně po odstranění sněhu.
 5. zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí posypem interními nebo chemickými materiály

Údržba chodníků

Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí podle pořadí důležitosti, přičemž udržování se zachovává v šířce cca 1 m.

Ruční úklid sněhu

Provádí se na místech, která jsou nepřístupná pro mechanizační prostředky.

Bezpečnost práce

Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří tento druh práce zajišťují, se ruční úklid sněhu a následný posyp provádí převážně za denního světla, nebo v místech, která jsou řádně osvětlena. Pracovníci dbají zvýšené opatrnosti a jsou vždy označeni reflexní vestou. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí na přechodech pro chodce, úzkých chodnících a schodech.

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě

Odstraňování sněhu začíná v pracovní době do 30 minut od zjištění, že vrstva sněhu dosahuje 5 cm. Odstraňování sněhu v době mimopracovní začíná (domácí pohotovost pracovníků) do 60 minut po zjištění, že vrstva sněhu dosahuje 5 cm. Platí i pro posyp při vzniku kluzkosti.

Pořadí důležitosti při údržbě MK

MK dělíme podle jejich dopravního významu a hustoty provozu vč. možnosti přístupu ke zdravotnickým zařízením, školám a státním institucím do těchto kategorií:

 1. pořadí důležitosti - sjízdnost do 5 hodin ráno, nebo do dvou hodin od započetí prací,
 2. pořadí důležitosti - sjízdnost do 7 hodin ráno, nebo do pěti hodin od započetí prací,
 3. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 8 hodin od započetí prací. Při nepřetržitém  sněžení se odstraňování sněhu provádí průběžně při respektování  pořadí důležitosti komunikací.

Golčův Jeníkov

I.pořadí

 • náměstí T.G. Masaryka, autobusové nádraží na náměstí T.G.Masaryka,
 • od náměstí T.G. Masaryka, ulice Mírová až k vlakovému nádraží, autobusové nádraží u vlakové zastávky,  
 • od náměstí T.G. Masaryka, ulice 5. května až po kruhovou křižovatku,
 • ulice Husova, Riegrova po křižovatku s Pivovarkou,
 • ulice Jiráskova od nám T.G.Masaryka na Havlíčkovo náměstí,  
 • chodník podél radnice z náměstí T.G.Masaryka, okolo pošty na tržiště až k ulici Žižkova, 

 II.pořadí

 • průchod Rotovnou až do části V Zahradách,
 • ulice Žižkova, Komenského, Jiráskova, Nová 
 • chodník podél hlavní silnice do místní části Ráj a  místní část Nádraží
 • zbývající část V Zahradách, ulice Chotěbořská,

III.pořadí

 • zbývající část ulice Riegrova, 
 • zbývající části Za Pivovarem, U Mlýna, Za Parkem, Obora, 
 • zbývající části ulice  Pod Vyšehradem,
 • zbývající chodníky v části Ráj, Nádraží,

Sirákovice

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu
 • silnice až k řece Váhance
 • horní silnice okolo objektů ZD

Stupárovice

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu

Římovice

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu
 • dvě místní komunikace v zástavbě
 • účelové komunikace v chatové zástavbě

Budka

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu

Dolík

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu

Kobylí Hlava

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu
 • účelová komunikace vedoucí směrem k obci Frýdnava
 • účelová komunikace vedoucí směrem k Fabiánce

Olšinky

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu

Nasavrky

III.pořadí

 • náves, zastávka autobusu

Vrtěšice

III.pořadí

 • účelová komunikace procházející obcí

Ostatní protahování

 • účelová komunikace ke hřbitovu Golčův Jeníkov a uvnitř
 • účelová komunikace k ČOV Golčův Jeníkov
 • účelová komunikace od fa. Houfek do místní části Obora, Golčův Jeníkov
 • účelová komunikace z Ráje k Formanovi, Golčův Jeníkov

Ruční údržba chodníků a autobusových zástavech v součinnosti s ručním posypem

 • autobusové nádraží na náměstí T.G.Masaryka,  Golčův Jeníkov
 • autobusové nádraží u vlakové zastávky, Golčův Jeníkov
 • chodníky okolo kašny na náměstí T.G.Masaryka,  Golčův Jeníkov
 • chodník v části U Mlýna, Golčův Jeníkov
 • všechny zastávky autobusu v Golčově Jeníkově a přilehlých obcích.

Technické možnosti

Za účelem zvládnutí zimní údržby uzavřelo Město Golčův Jeníkou smlouvu o vzájemné výpomoci s místním AGRO družstvem. Tento podnik k zimní údržbě vyčlenil dva traktory s radlicí a potřebný počet pracovníků. Technikou AGRO družstva je prováděna zejména údržba vozovek a parkovišť. Technikou Města Golčův Jeníkov je převážně prováděna údržba chodníků.

Mezi pracovníky AGRO družstva a pracovníky Města Golčův Jeníkov provádí vzájemnou koordinaci prací technik města. Za tímto účelem došlo k výměně telefonních čísel.

Dostupná technika ve vlastnictví města

 • traktor New Holland s radlicí a posypovým zařízením
 • Multicar s radlicí a posypovým zařízením 
 • sněhová fréza
 • osobní automobil Škoda Felicia  s přívěsným vozíkem.  

Poznámka – zveřejnění na internetových stránkách města

Nedílnou součástí tohoto Plánu zimní údržby je zakreslení komunikací na mapě města.

K dispozici je pouze v listinné podobě na Městském úřadě.

Plán zimní údržby místních komunikací včetně chodníků byl schválen Radou města Golčův Jeníkov a nabývá platnosti dne 24. 11.2014.

Zimní údržba v PDF.

Přehledová mapa

www.geosense.cz/geoportal/golcuv-jenikov/?zoom=1&lat=-1082593.35741&lon=-670593.76532&layers=BTFFFFFFFFFFFFFFFFFTFFFTF

Občan

Facebook

 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru