Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Kompostárna Golčův Jeníkov

kompostarna golcuv jenikov

Golčův Jeníkov bude mít vlastní kompostárnu

V květnu letošního roku byla v Golčově Jeníkově zahájena výstavba kompostárny. Projekt „Kompostárna Golčův Jeníkov“, číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/09.05107 byl podpořen ze zdrojů Evropské unie, příspěvek z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí činí 90 % uznatelných nákladů. Projekt město výrazně nezatíží a je jednou z ukázek smysluplného využití evropských financí ve prospěch životního prostředí. Projekt zpracovala firma ISES, s.r.o. Praha v rámci prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS).

Celkové způsobilé výdaje jsou 8 992 082,- Kč, nezpůsobilé výdaje jsou 211 334,- Kč, dotace FS je 7 643 269,70 Kč, dotace SFŽP je 449 604,10 Kč, vlastní zdroje žadatele jsou 899 208,20 Kč. Dodavatelem stavební části je firma Lubomír Dvořák Havlíčkův Brod, dodavatelem technologie je firma Vosting, spol. s r.o. Brno. Akce bude dokončena do 31. 1. 2012.

kompostarna

Pro umístění kompostárny byla zvolena vhodná lokalita v místě bývalé skládky tuhého komunálního odpadu Kobylí hlava. Na tuto skládku bylo v minulých desetiletích uloženo značné množství odpadu. Skládkování tuhého komunálního odpadu je nejméně náročný, z dlouhodobého hlediska však velmi nezodpovědný způsob odstraňování odpadů, přinášející řadu problémů.

Projekt rekultivace skládky byl dokončen v minulém roce. Těleso skládky bylo standardním způsobem zajištěno proti únikům znečištěných vod a v rámci biologické rekultivace byla lokalitě navrácena přirozená podoba navazující na okolní přírodu. Umístění kompostárny právě v těchto místech lze tedy chápat i jako symbolický krok směrem ke změně pojetí nakládání s odpady.

Kompostování má přitom na území ČR téměř nejstarší tradici v Evropě, první kompostárna s řízenou technologií byla v Česku uvedena do provozu již v roce 1912. V dnešní době je kompostování považováno za jeden z nejlepších způsobů zpracování biologického odpadu, který nezatěžuje životní prostředí a jehož produktem je dobře využitelná surovina.

Existuje hned několik důvodů, proč odděleně shromažďovat biologicky rozložitelný odpad. Tím hlavním je snížení množství tohoto typu odpadu ukládaného na skládky. Pokud není vytříděn, končí často biologický odpad jako součást směsného komunálního odpadu na skládce a při jeho následném anaerobním rozkladu dochází k úniku skládkového plynu obsahujícího velké množství metanu, který je významným skleníkovým plynem. Takto uložený biologický odpad výrazně přispívá k dnes hojně diskutovaným klimatickým změnám. Odpad zpracovaný na kompostárně naproti tomu prochází zejména aerobním rozkladem, který atmosféru nezatěžuje.

Dalším důvodem pro kompostování maximálního množství biologicky rozložitelného odpadu je skutečnost, že jeho produktem je kvalitní surovina použitelná při zlepšování vlastností půdy. Většina zemědělských půd v České republice trpí nedostatkem organické hmoty a klesajícím množstvím základních živin, zejména fosforu a draslíku. Tento stav je řešen zvyšováním dodávek minerálních živin, které jsou však v půdě špatně vázány a jsou rychle splachovány do povrchových vod. Ideálním východiskem je přitom právě použití kompostu, který výrazně zlepšuje půdní vlastnosti hned v několika směrech.

Třetím důvodem pro podporu kompostování je jeho ekonomická výhodnost. Jak již bylo napsáno výše, pokud je biologicky rozložitelný odpad zpracován na kompostárně, dochází k výraznému poklesu jeho množství ve směsném komunálním odpadu. Sníží se tak celkové množství směsného komunálního odpadu, jehož odstranění je pro město velmi nákladnou záležitostí. Pokud není vytříděn, tvoří přitom biologicky rozložitelný odpad plných 41 % komunálního odpadu.

Poslední z hlavních argumentů na podporu kompostování je prozaický. Plyne z legislativy, konkrétně z příslušné evropské směrnice, která nám nařizuje snížit množství biologického odpadu ukládaného na skládky. A to velmi výrazně.  V roce 2020 by toto množství mělo dosahovat maximálně 35 % množství, které končilo na skládkách v roce 1995. Zatím tento cíl plněn není.

Existuje celá řada technologických postupů kompostování a typů kompostáren. V Golčově Jeníkově bude prováděno volné kompostování v překopávaných řadách se zkrápěním kompostu zachycenou dešťovou vodou. Kompostárna bude vybavena traktorem, čelním nakladačem, mobilním štěpkovačem bioodpadů, bubnovým třídičem kompostu a důležitou součástí technologie je zejména překopávač kompostu.

Zařízení bude sloužit pro potřeby města Golčův Jeníkov a jeho občanů. V prvních letech provozu bude přijímat pouze odpad, který vyprodukuje město při údržbě městské zeleně a dále také odpad, který do určených nádob nebo na některém ze sběrných míst odevzdají občané. Přijímaným odpadem bude zejména listí, větve, kořeny, posekaná tráva, ale třeba i zbytky ovoce a zeleniny. Naopak v žádném případě na kompostárnu nepatří odpad živočišného původu.

Ve městě je již od roku 2009 zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů přímo od občanů. Takto shromážděný bioodpad je odvážen do zařízení na zpracování bioodpadu v Neškaredících, vzdáleného cca 20 km od Golčova Jeníkova, které je v současné době nejbližším zařízením na zpracování bioodpadu. Po zahájení provozu kompostárny bude město tyto odpady zpracovávat ve vlastním zařízení, předpokladem je tedy výrazné snížení nákladů. Výstavbou kompostárny, která je posledním chybějícím článkem systému nakládání s bioodpadem, bude problematika tohoto odpadu ve městě na dlouhou dobu vyřešena.

Pavel Kopecký, starosta

Golčův Jeníkov má novou kompostárnu

Na konci loňského roku byla v Golčově Jeníkově dokončena a zkolaudována stavba kompostárny. Na důležitost třídění biologicky rozložitelného odpadu a přínosy kompostování pro životní prostředí jsme se již zaměřili v jednom z minulých čísel Listů z Golčova Jeníkova, v souvislosti s realizací stavby. Nyní se zaměříme na samotný provoz a kroky, které zahájení provozu budou ještě předcházet.

Projekt „Kompostárna Golčův Jeníkov“, jehož celkové náklady dosáhly přibližně 9 mil. Kč včetně DPH, byl z 90 % uznatelných nákladů podpořen ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Kromě stavebních prací bylo z dotace pořízeno i potřebné technické vybavení, jako je traktor, nakladač, štěpkovač, překopávač, třídič kompostu a potřebné kontejnery. Díky průběžnému způsobu čerpání dotace se podařilo plynule zajistit prostředky na úhradu dodavatelských faktur a dotace byla vyčerpána v plné výši. Nyní zbývá ještě zpracovat závěrečné vyhodnocení akce a doložit poskytovateli dotace všechny požadované doklady. V příštích letech bude nutné zpracovávat monitorovací zprávy a informovat tak Statní fond životního prostředí, jak je zařízení využíváno a zda město i nadále plní podmínky dotačního programu.

Ani tím však povinnosti spojené s poskytnutou dotací a realizací projektu nekončí. Jednou z podmínek je využívat projektovanou kapacitu kompostárny, tedy zpracovat biologicky rozložitelný odpad v množství až 1000 t ročně. Fungující koncové zařízení na zpracování bioodpadu vhodně doplní odpadové hospodářství města a přispěje ke snížení nákladů, např. za odvoz bioodpadu do Neškaredic a k snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky. Vzhledem k již zavedenému sytému svozu bioodpadu v našem městě a jeho postupnému rozvoji bude mít nová kompostárna zajištěn zdroj bioodpadu. Přesto bychom chtěli občany požádat, aby důslednějším tříděním odpadu pomohli zvýšit množství bioodpadu přijímaného na kompostárnu. Zároveň však bude i nadále nutné klást důraz na čistotu přijatých odpadů. Kvalitní použitelný kompost je možné získat jedině z relativně čistých surovin, tedy z bioodpadů, které nejsou znečištěny jiným odpadem.

Vlastníkem nové kompostárny je Město Golčův Jeníkov a bude zároveň i jejím provozovatelem. Jedná se o klasické zařízení k využívání odpadů, požadavky na provoz jsou tedy přesně vymezeny zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Před zahájením provozu bude nutné na základě předloženého návrhu provozního řádu získat souhlas krajského úřadu. Provozním řádem je kromě přesného postupu kompostování stanoveno i to, které odpady mohou být na kompostárnu přijímány. Vzhledem ke způsobu kompostování a požadavkům poskytovatele dotace to budou pouze odpady rostlinného původu, zejména odpad ze zahrad, z městské zeleně a kuchyňský odpad ze zpracování zeleniny od občanů. Co přesně bude možné na kompostárně odevzdávat a jaké jsou další podmínky příjmu odpadů, bude zveřejněno před zahájením provozu, se kterým se počítá na jaře 2012.

Problematika odpadů však není jedinou oblastí životního prostředí, která se nového zařízení týká a jejíž požadavky je třeba plnit. Dle zákona o ochraně ovzduší je každá kompostárna o roční kapacitě vyšší než 150 t bioodpadu zdrojem znečišťování ovzduší. I když jsou tyto předpisy nastaveny především na velké průmyslové kompostárny, vztahují se i na naše relativně malé zařízení. Z provozu kompostárny mohou teoreticky unikat tuhé znečišťující látky, způsobující prašnost, a dále i organické látky, které se projevují zápachem. Z tohoto důvodu byl ještě před zahájením územního řízení, v rámci výběru vhodné lokality, zpracován odborný posudek. Jeho výsledkem bylo konstatování, že provoz kompostárny negativně neovlivní okolní prostředí. Nezbytným předpokladem je však dodržovat všechny podmínky provozu, jako je dostatečné překopávání kompostovaného materiálu a jeho pravidelné zvlhčování vodou. Za tímto účelem byl vedle odpadářského provozního řádu zpracován i provozní řád pro zamezení znečišťování ovzduší. Jeho schválení krajským úřadem je další podmínkou, kterou je nutné splnit před uvedením kompostárny do provozu.

Jak bylo uvedeno výše, provoz kompostárny bude zahájen na jaře roku 2012. Získání všech potřebných povolení je nezbytným předpokladem, další osud tohoto zařízení už ale bude záviset zejména na městě Golčův Jeníkov a jeho občanech. Efektivní využití kompostárny je přitom nejen požadavkem poskytovatele dotace a přínosem pro životní prostředí, ale je i v zájmu nás všech. Konkrétní podrobnosti o provozu kompostárny budou oznámeny v příštím čísle Listů.

Ing. Pavel Kopecký starosta

kompostarna

Nově otevřená kompostárna Golčův Jeníkov

Na konci loňského roku byla v Golčově Jeníkově dokončena a zkolaudována stavba kompostárny. V dubnu jsme obdrželi všechny důležité dokumenty a povolení, máme potřebnou techniku (traktor, nakladač, štěpkovač, překopávač, třídič kompostu), proškoleného pracovníka a tak nic nebrání slavnostnímu otevření kompostárny, které bude 20. 4. 2012 od 1200 hodin. V pondělí 23. 4. 2012 bude na kompostárnu poprvé svezen biologický odpad a odpad ze zeleně z oněch již známých hnědých nádob. Dovolil jsem si odpovědět na nejčastější otázky, které určitě zajímají všechny občany.

Jaká bude provozní doba?

Provozní doba kompostárny (tj. doba, po kterou bude otevřena pro veřejnost) bude každé pondělí od 700 do 1430 a jednou za čtrnáct dní v sobotu od 800 do 1200 a to tu sobotu, která bude před dnem svozu biologického odpadu. V zimním období, tj. od prosince do března bude kompostárna pochopitelně uzavřena. Časem se ukáže, zda je tato doba dostatečná.

Co je možno na kompostárnu ukládat?

Katalogové číslo 02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv - Kategorie O

Katalogové číslo 02 01 07 - Odpad z lesnictví - Kategorie O

Katalogové číslo 20 01 38 -  Dřevo neobsahující nebezpečné látky - Kategorie O

Katalogové číslo 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad - Kategorie O

Katalogové číslo 20 03 02 - Odpad z tržišť - Kategorie O

Co za to občané města zaplatí?

Dle podmínek dotace je provoz kompostárny pro občany našeho města zdarma. To znamená, že každý občan může výše uvedený přebytečný odpad sám odvézt v provozní době na kompostárnu a odpad tam uložit zcela zdarma. Město se bude snažit pořízenou techniku využít i jinak (práce nakladačem, štěpkování na místě a následný odvoz štěpky na kompostárnu technikou města atd.), ovšem tyto činnosti budou již zpoplatněny.

Co s vytvořenou surovinou?          

Vytvořený kompost bude městem používán na zkvalitnění obecních travnatých ploch, hřišť apod. Bude-li přebytek kompostu, bude tento nabídnut občanům města na zlepšení ploch jejich zahrad a to opět zdarma (pouze za odvoz).

Co na kompostárně vlastně je?

Z fotografií sami vidíte, že mimo dvou skladů jsou na kompostárně jen skladovací boxy, které budou většinou prázdné, takže nic cenného. Veškerá technika, kterou město pořídilo, bude pro jistotu garážována mimo areál kompostárny. Kompostárnu budou využívat všichni občané našeho města, a proto bych byl moc rád, by ti „spoluobčané“, kteří na bývalou skládku komunálního odpadu chodili „recyklovat“ některé druhotné suroviny, by na kompostárnu nechodili, protože zde opravdu nic není. Ale i přesto, kdyby se někdo takový našel, bude prostor kompostárny monitorován.

Ing. Pavel Kopecký starosta

Kompostarna

Nově otevřená kompostárna Golčův Jeníkov

Jak jsem vás informoval v minulém čísle Listů, byla dne 20. dubna 2012 slavnostně otevřena kompostárna v Golčově Jeníkově. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho hostů, starostů okolních měst či obcí, zastupitelů města, pracovníků MÚ z okolních MÚ, pracovníků našeho MÚ, novinářů, ale i mnoho občanů našeho města. Nejvzácnějším bezesporu byla bývalá starostka města Havlíčkův Brod, nyní poslankyně Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny, paní Jana Fischerová. Ve svém projevu jsem přivítal všechny přítomné, zhodnotil význam kompostárny pro město a zopakoval důvody, které nás k výstavbě kompostárny vedli. K velkému překvapení všech přítomných jsem ve svém projevu nezapomněl na Martina Maxmiliána Goltze. Podívejte se na část s Goltzem, abyste také věděli, jak jsme díky Goltzovi přišli ke kompostárně: „Výroba, ale i pití piva, má v Golčově Jeníkově velkou tradici. První pivovar sice nezaložil Martin Maxmilián Goltz, ale zasloužil se o jeho velkou oblibu, rozvoj ale hlavně o věhlas Goltzova piva. O kvalitě Goltzova piva svědčí reklamní báseň nalezená na stěně Goltzovy tvrze pod vrstvou 32:

Jeníkovské pivo dobře chlazené,

novým Goltzovým sladem vařené,

klidně můžeš popíjet celou noc

a ráno budeš makat moc, moc, moc.

S rozšířením výroby řešil Goltz problém, co se stále větším množství odpadů vznikajících při výrobě piva. Tento problém Goltze trápil dlouhou dobu. Nakonec se opět projevila Goltzova genialita.

Kromě piva si Goltz velmi rád dal i dobré víno. Hlavně burgundské si velmi oblíbil a nechával si ho dovážet až z Francie. Protože na každou zásilku musel velmi dlouho čekat, rozhodl se založit na Vohánčicích vlastní vinohrad. S intenzitou jemu vlastní se vrhl do šlechtění a nakonec se mu podařilo vypěstovat vlastní odrůdu, kterou nahradil své oblíbené burgundské a tuto odrůdu nazval rulandské. Kdo jezdí na Moravu na víno, asi mu to něco připomíná. Stále měl ale velký problém s nedostatkem kvalitní půdy. Tu si z Francie dovézt nemohl dovolit ani Goltz.

Jeden rok si třicetiletá válka vyžádala veškeré povozy, a tak neměl Goltz možnost odvézt na skládku mláto, listí a trávu a další podobný odpad, a proto to nechal Goltz dát do žoků a umístit do špejcharu. Protože si do špejcharu chodily hrát na vojáky děti správce pivovaru, které žoky rozpíchaly meči, protože to byly postavy domnělých nepřátel. Když do špejcharu vstoupil za několik týdnů Goltz, ke svému úžasu zjistil, jak se onen dětmi promíchaný odpad, pomalu mění na kvalitní humus. Vypracovat správný a optimální postup kompostování bylo pro Goltze dílem několika týdnů. Vinice byla zachráněna a od toho okamžiku měl Goltz dostatek nejen kvalitního piva, ale i dostatek kvalitního vína a to díky první Goltzově kompostárně na světě. Je jasné, že díky tomu jsou na Vohánčicích nejkvalitnější pozemky ve městě. O kvalitě Goltzova vína a způsobu jeho výroby opět svědčí reklamní báseň nalezená na stěně Goltzovy tvrze, tentokrát pod vrstvou 28:

Goltzovo Vohánčické Rulandské šedé,

nad Burgundským na celé čáře vede,

a díky kvalitnímu humusu,

hodí se dobře i pod husu,

Goltzova revoluce vína pěstování,

spočívá ve způsobu kompostování.

Dámy a pánové, myslím, že je jasné, jak nás Goltz opět inspiroval a proč jsme se rozhodli pro výstavbu kompostárny.

Poprosil bych nyní Janu Fischerovou, aby mi pomohla slavnostně přestříhnou pásku a spolu se mnou popřála kompostárně dlouhý a bezproblémový provoz a současně spolu se mnou vzdala hold našemu geniálnímu všeumělovi Martinu Maxmiliánu Goltzovi, mimo jiné vynálezci kompostování“.

Paní poslankyně mi nakonec pomohla přestřihnout slavnostní pásku a zahájit tak provoz kompostárny. Byla velmi překvapena, že všechny závazky vůči SFŽP máme splněny a že jsme již obdrželi slíbenou dotaci. Pojďme si ještě jednou shrnout nejdůležitější fakta: celkové způsobilé výdaje jsou 8 992 082,- Kč, nezpůsobilé výdaje jsou 211 334,- Kč, dotace FS je 7 643 270 Kč, dotace SFŽP je 449 604 Kč, vlastní zdroje žadatele jsou 899 208 Kč. Dodavatelem stavební části byla firma Lubomír Dvořák Havlíčkův Brod, dodavatelem technologie byla firma Vosting, spol. s r.o. Brno, zpracování projektové dokumentace, podání a administrování žádosti provedla firma ISES Praha. Skutečné celkové náklady byly 10 306 565 Kč, vyšší nabídkové ceny ve výběrových řízeních, než byly v projektu, pomocné práce, které nejsou tzv. uznatelné náklady, vícepráce z důvodu nedostatečné únosnosti podloží pod komunikací na kompostárně, či další požadavky hygieny, hasičů, které nebyly v projektu. Celkově si myslím, že i tak to je velmi potřebný a úspěšný projekt.

Ing. Pavel Kopecký starosta

kompostarna

Kompostování v Golčově Jeníkově

V minulých číslech listů jsme Vás informovali o přípravě projektu, kolaudaci a následném zahájení provozu kompostárny v Golčově Jeníkově. Nyní bychom Vás rádi seznámili s tím, jak to vlastně celé funguje od začátku do konce.

Máte dvě možnosti, jak můžete bioodpad předat na kompostárnu:

Jednak ho můžete vozit přímo na kompostárnu, kde se přijímá každé pondělí od 7:00 do 14:30 a jednou za čtrnáct dní v sobotu od 8:00 do 12:00. Je to vždy ta sobota, která předchází dnu svozu biologického odpadu. V zimním období, tj. od prosince do března, bude kompostárna uzavřena.

Dále si můžete na městském úřadě zakoupit speciální popelnici na bioodpad, kterou po naplnění umístíte v dostatečném předstihu před dobou svozu před dům a svozová společnost tento odpad odveze na kompostárnu. Doba svozu je každé liché pondělí v měsíci.     

Dovezený bioodpad se vyloží do nezastřešených skladovacích boxů, ze kterých se pak rovnoměrně naváží na jednotlivé zakládky – krechty. Zakládka je upravena do tvaru lichoběžníku. Po této úpravě začíná proces zrání kompostu, při kterém hrají

kompostarna 02

 

Důležitou roli následující faktory

  • surovinová skladba zakládky, přesněji poměr uhlíku a dusíku,množství kyslíku,
  • teplota,
  • vlhkost
  • přítomnost mikroorganizmů.

Během zrání je nutno kompost minimálně 2 x překopat, musí být dodržena teplota > 55 °C po dobu 21 dní nebo > 65 °C po dobu 5 dní. V případě dosažení teploty 80 °C musí být teplota kompostu snížena závlahou, případně překopáním.    

Zakládka i překopávka jednotlivých krechtů je prováděna vlastním zařízením – překopávačem připojeným k traktoru. Dřevěný odpad je do technologie dodáván rozdrcený pomocí štěpkovače. Celková doba zrání a termíny překopávek se stanoví s ohledem na konkrétní podmínky a použité suroviny, minimální doba procesu zrání kompostu se pohybuje kolem 60 dnů.

Kompost se expeduje nejdříve 14 dní po skončení druhé překopávky. V té době nesmí být 0,5 m pod povrchem zakládky teplota vyšší než 40 °C, což svědčí o dosud probíhajících procesech zrání.

Zjednodušené schéma postupu kompostování

kompostarna 03

Po vyzrátí se kompost přeseje na bubnovém třídiči a nerozložené zbytky se vloží zpět do založeného krechtu. Zároveň jsou takto odděleny cizorodé nerozložitelné příměsi, které do kompostu nepatří (kousky plastů, skla, kovů apod.).

Konečný produkt, tj. hnědý až tmavohnědý jemný kompost, město použije zpět na své plochy zeleně nebo bude-li přebytek, bude nabídnut občanům města na zkvalitnění půdy na jejich vlastních zahradách.

Ing. Pavel Kopecký, starosta

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26
27
28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru