Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Probíhá úprava webových stránek.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací, příjem podání

Směrnice k zák. č. 106/99 Sb.

 

 • Místo a způsob získávání informací

Za informace u Městského úřadu Golčův Jeníkov je odpovědný starosta městského úřadu, který  zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Golčův Jeníkov a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Golčově Jeníkově dle jeho působnosti.

 

 • Místo a způsob podávání stížnosti

Za informace u Městského úřadu Golčův Jeníkov je odpovědný starosta městského úřadu, který  zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Golčův Jeníkov a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Golčově Jeníkově dle jeho působnosti.

 

 • Místo a způsob pro podání žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání

Městský úřad Golčův Jeníkov, zaslané podněty poštou na podatelnu Městského úřadu Golčův Jeníkov.

 

 • Rozhodnutí lze obdržet

A.    rozhodnutí vydávaná podle správního řadu se doručují dle § 24 – 26 správního řádu
B.    rozhodnutí vydávaná mimo správní řízení se doručují jako doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, nebo se doručují do rukou adresáta doručovatelem Městského úřadu Golčův Jeníkov proti podpisu, nebo u starosty Městského úřadu Golčův Jeníkov.

 

 • Dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí:

A.    u rozhodnutí vydaných  ve správním řízení  je poučení o odvolání  povinnou součástí každého takového rozhodnutí,

B.    u rozhodnutí vydávaných mimo správní řízení :

U těchto rozhodnutí je nutno se odvolat, nebo podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, prostřednictvím starosty Městského úřadu k radě města.

Žadatel se domáhá změny rozhodnutí písemnou žádostí o změnu rozhodnutí k uvedenému orgánu. Žádost se podává volnou formou a musí obsahovat údaj, kdo je žadatelem, adresu žadatele, označení napadeného rozhodnutí a jeho číslo jednací, o jakou změnu se žádá, případně jaké jiné řešení se navrhuje. Vzhledem k volné formě žádosti se formuláře nevydávají.

O žádosti rozhodně nejbližší zasedání rady města. Proti usnesením rady města nebo zastupitelstva města  v samostatné působnosti , které odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto usnesení Okresnímu úřadu. Proti usnesení rady města nebo zastupitelstva města v přenesené působnosti, které jsou nesprávné, lze podat ústně nebo písemně návrh na zrušení Okresnímu úřadu.

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1993 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu.

 

 • Dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona

A.    Postup pro vyřizování žádosti, návrhu a podání, které podléhají k řízení podle z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, je uveden v tomto předpise včetně lhůt.

B.    Postup při vyřizování žádosti, návrhu a podání, které nepodléhají k řízení podle z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ale podléhají  řízení podle jiných speciálních předpisů (zákon o přestupcích, zákon o správě daně poplatku, apod.) se řídí tímto speciálním předpisem včetně lhůt.

C.    Postup při vyřizování žádosti, návrhu a podání, které nepodléhají  řízení  podle  správního řádu, ani řízení podle jiného speciálního předpisu se vyřizují individuelně.

 

 • Dle § 5 odst. 1 písm e) zákona

Přehled nejdůležitějších předpisů je uveden v příloze č. 1. Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u starosty Městského úřadu Golčův Jeníkov. Nahlížení je povoleno jen v prostorách Městského úřadu Golčův Jeníkov, zapůjčení se nepovoluje. Žadatel si může bezplatně pořizovat výpisky . V případě požadavku na kopie se účtuje v souladu s dále uvedeným ceníkem.

 

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad dle § 17 zákona je koncipován tak, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojeného s příslušným úkonem, zahrnuje pouze náklady spojené například s pořízením kopií, jejich odesláním, použitím spojů. Výjimku tvoří úsek archivnictví u něhož jsou výše náhrad na určené úkony stanoveny příslušným centrálním orgánem. Rovněž výjimkou jest speciální úkon, jakož je vyhotovení znaleckých posudků, právní posudky a jiné, které jsou zpoplatněny individuelně na základě prokázaných nákladů . Poplatky za tyto úkony budou vybírány předem na základě předběžné kalkulace, právních poradců , soudních znalců a jiných odborných subjektů.

 

Další informace

 • Platné právní předpisy, které jsou základními právními normami a všech úsecích činnosti

Ústava České republiky / změna úst. zákona č. 347/1997/ č. 1/1993 Sb.,
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky / změna úst. zákona č. 162/1998 Sb.,/ č. 2/1993 Sb.,
Zákon ČNR o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění č. 425/1990 Sb.,
Zákon o obcích / obecní zřízení/, v platném řízení č. 128/2000 Sb.,
Nařízení vlády, kterým se určují pověřené obecní úřady č. 475/1990 Sb.,
Zákon o správním řízení / správní řád/ č. 71/1969 Sb.,
Zákon ČNR o přestupcích , v platném znění č. 200/1990 Sb.,
Zákon ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice / rozpočtová pravidla republiky/, v platném znění č. 576/1990 Sb.,
Zákon o právu  petičním č. 85/1990 Sb.,
Zákon o ochraně utajovaných skutečností č. 148/1998 Sb.,
Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech č. 256/1992 Sb.,
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech, v platném znění č. 51/1998 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění č. 199/1994 Sb.,
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem č. 82/1998 Sb.

 

 • Platné právní předpisy, upravující právo na informace

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.,
Zákon o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb.,
Zákon o živnostenském podnikání, v platném znění č. 455/1991 Sb.,

 

 • Platné právní předpisy dle jednotlivých úseků správní činnosti:

 • Vnitřní správa

Zákon ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění č. 40/1993 Sb.,
Zákon o matrikách, v platném znění a navazující vyhlášku č. 268/1949 Sb., /č.22/1977 Sb.,/
Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecního úřadu a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v platném znění č. 41/1993 Sb.,
Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění č. 152/1994 Sb.,
Zákon ČNR o státních symbolech ČR, v platném znění č. 3/1993 Sb.,
Zákon o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů ČR, v platném znění č. 68/1990 Sb.,
Zákon o sdružování občanů, v platném znění č. 83/1990 Sb.,
Zákon o právu shromažďovacím, v platném znění č. 84/1990 Sb.,
Zákon ČNR o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a navazující vyhláška č. 37/1973 Sb., /č.62/1978 Sb./
Zákon o místním referendu č. 289/1992 Sb.,

 • Doprava

Zákon o silniční dopravě, v platném znění č. 111/1994 Sb.,
Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění č. 187/1994 Sb.,
Zákon o pozemních komunikacích a navazující vyhláška č. 13/1997 Sb.,/č.104/1997 Sb.,/
Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a navazující vyhláškyč. 38/1995 Sb.,
Zákon o drahách, v platném znění č. 266/1994 Sb.,
Vyhláška MD o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech č. 49/1998 Sb.,
Vyhláška MD o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě č. 50/1998 Sb.,

 • Finance

Zákon ČNR o správě daní a poplatků, v platném znění č. 337/1992 Sb.,
Zákon o správních poplatcích, v platném znění č. 368/1992 Sb.,
Zákon o místních poplatcích, v platném znění č. 565/1990 Sb.,
Zákon o daních z příjmu, v platném znění č. 586/1990 Sb.,
Zákon o cenách, v platném znění a navazující vyhláška č. 526/1990 Sb., /č. 580/1990 Sb.,/
Zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění č. 265/1991 Sb.,
Zákon o oceňování majetku a navazující vyhláška č. 151/1997  Sb., / č. 279/1997 Sb.,/
Zákon o účetnictví, v platném znění č. 563/1991 S
Zákon ČNR o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí č. 172/1991 Sb.,
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění č. 202/1990 Sb.,
Vyhláška o hracích přístrojích , v platném znění č. 223/1993 Sb.,

 • Životní prostředí

Zákon o životním prostředí, v platném znění č. 17/1992 Sb.,
Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a navazující vyhláška č. 114/1992 Sb., / č.395/1992 Sb.,/
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 244/1992 Sb.,
Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění / zákon o ovzduší/ č. 309/1991 Sb.,
Zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, v platném znění č. 389/1991 Sb.,
Zákon o ochraně ozónové vrstvy Země č. 86/1995 Sb.,
Zákon o odpadech , v platném znění č. 125/1997 Sb.,
Vyhlášky MŽP, upravující nakládání s odpady č.337/1997 – 340/1997 Sb.,
Zákon o vodách, v platném znění / vodní zákon/ č. 138/1973 Sb.,
Zákon ČNR o státní správě ve vodním hospodářství, v platném znění č. 130/1974 Sb.,
Zákon  o poplatcích za vypouštění odpadních vod do povrchových č. 58/1998 Sb.,
Nařízení vlády o úplatách ve vodním hospodářství , v platném znění č. 35/1979 Sb.,
Nařízení vlády o ochraně před povodněmi č. 100/1999 Sb.,

 • Zemědělství

Zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb.,
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů / lesní zákon/ č. 289/1995 Sb.,
Zákon ČNR o hospodaření v lesích a o státní správě lesního hospodářství, v platném znění č. 96/1977 Sb.,
Zákon o  ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a navazující vyhláška č. 334/1992 Sb., / č.13/1994 Sb., /
Zákon ČNR na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění č. 246/1992 Sb.,

 • Sociální věci

Zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění č. 100/1988 Sb.,
Vyhláška FMPSV, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění č. 49/1988 Sb.,
Vyhláška MPSV ČR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění č. 182/1991 Sb.,
Zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění č. 114/1988 Sb.,
Zákon o sociální potřebnosti, v platném znění č. 482/1991 Sb.,
Zákon o životním minimu, v platném znění č. 463/1991 Sb.,

 • Živnostenské podnikání

Zákon o živnostenském podnikání, v platném znění č. 455/1991 Sb.,
Zákon o živnostenských úřadech, v platném znění č. 570/1991 Sb.,
Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.,

 • Restituce, pozemky

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění č. 229/1991 Sb.,
Zákon ČNR, kterým se upravují některé otázky, související se zákonem č. 229/1991 Sb., č. 243/1992 Sb.,
Zákon o mimosoudní rehabilitaci, v platném znění č. 87/1991 Sb.,
Zákon ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 284/1991 Sb.,

 • Kultura

Zákon  o státní památkové péči, v platném znění a navazující vyhláška č. 20/1987 Sb., /č. 6/1988 Sb.,/
Zákon o jednotné soustavě knihoven, v platném znění /knihovnický zákon/ č. 53/1959 Sb.,

 • Stavební řízení a územní plánování

Zákon o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon/, č. 50/1976 Sb., v platném znění a navazující vyhláška /č.132/1998 Sb.,/
Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci č. 131/1998 Sb.,
Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb.,

 • Obrana a ochrana

Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech /branný zákon/ č. 218/1999 Sb.,
Zákon o zajišťování obrany České republiky č. 222/1999 Sb.,

 • Archivnictví

Zákon ČNR o archivnictví, v platném znění č. 97/1974 Sb.,

 • Požární ochrana

Zákon o požární ochraně, v platném znění a navazující vyhláška č. 133/1985 Sb., /č.21/1996 Sb.,/

 

 •  Další právní předpisy

Občanský zákoník, v platném znění č. 40/1964 Sb.,
Obchodní zákoník, v platném znění č. 513/1963 Sb.,
Občanský soudní řád, v platném znění č. 99/1963 Sb.,
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění č. 116/1990 Sb.,
Vyhláška o nájemném z bytu, v platném znění č. 176/1993 Sb.,
Zákon o soustavě základních škol, středních škol ….č. 29/1984 Sb.,
Zákon o školských zařízeních č. 76/1978 Sb.,
Zákon o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění č. 564/1990 Sb.,
Zákoník práce, v platném znění č. 65/1965 Sb.,
Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových některých dalších organizacích a orgánech č. 143/1992 Sb., /včetně nařízení vlády č. 253/1992 Sb.,/
Nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích č. 262/1994 Sb.,
Zákon o cestovních náhradách, v platném znění č. 119/1992 Sb.,

 

Formuláře

 

Výroční zprávy

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

   

Úřad

Facebook

 

Svoz odpadu

Květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru