Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací, příjem podání

Směrnice k zák. č. 106/99 Sb.

Místo a způsob získávání informací

Za informace u Městského úřadu Golčův Jeníkov je odpovědný starosta městského úřadu, který  zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Golčův Jeníkov a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Golčově Jeníkově dle jeho působnosti.

Místo a způsob podávání stížnosti

Za informace u Městského úřadu Golčův Jeníkov je odpovědný starosta městského úřadu, který  zabezpečí veškeré předání informací od příslušných žadatelů příslušnému odboru Městského úřadu Golčův Jeníkov a dále pak vypracovanou žádost poskytne žadateli, rovněž poskytne poradenskou službu v oblasti zpracování žádosti tak, aby odpovídala požadavkům zákona.

Žádost musí splňovat zákonné předpoklady a je podávána buď písemnou nebo ústní formou, výše uvedený odstavec plně platí pro písemnou formu žádosti. Ústně je možno požadovat žádost, u kteréhokoliv pracovníka Městského úřadu v Golčově Jeníkově dle jeho působnosti.

Místo a způsob pro podání žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání

Městský úřad Golčův Jeníkov, zaslané podněty poštou na podatelnu Městského úřadu Golčův Jeníkov.

Rozhodnutí lze obdržet

A. rozhodnutí vydávaná podle správního řadu se doručují dle § 24 – 26 správního řádu
B. rozhodnutí vydávaná mimo správní řízení se doručují jako doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, nebo se doručují do rukou adresáta doručovatelem Městského úřadu Golčův Jeníkov proti podpisu, nebo u starosty Městského úřadu Golčův Jeníkov.

Dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí:

A. u rozhodnutí vydaných  ve správním řízení  je poučení o odvolání  povinnou součástí každého takového rozhodnutí,

B. u rozhodnutí vydávaných mimo správní řízení :

U těchto rozhodnutí je nutno se odvolat, nebo podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, prostřednictvím starosty Městského úřadu k radě města.

Žadatel se domáhá změny rozhodnutí písemnou žádostí o změnu rozhodnutí k uvedenému orgánu. Žádost se podává volnou formou a musí obsahovat údaj, kdo je žadatelem, adresu žadatele, označení napadeného rozhodnutí a jeho číslo jednací, o jakou změnu se žádá, případně jaké jiné řešení se navrhuje. Vzhledem k volné formě žádosti se formuláře nevydávají.

O žádosti rozhodně nejbližší zasedání rady města. Proti usnesením rady města nebo zastupitelstva města  v samostatné působnosti , které odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto usnesení Okresnímu úřadu. Proti usnesení rady města nebo zastupitelstva města v přenesené působnosti, které jsou nesprávné, lze podat ústně nebo písemně návrh na zrušení Okresnímu úřadu.

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1993 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu.

Dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona

A. Postup pro vyřizování žádosti, návrhu a podání, které podléhají k řízení podle z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, je uveden v tomto předpise včetně lhůt.

B. Postup při vyřizování žádosti, návrhu a podání, které nepodléhají k řízení podle z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ale podléhají  řízení podle jiných speciálních předpisů (zákon o přestupcích, zákon o správě daně poplatku, apod.) se řídí tímto speciálním předpisem včetně lhůt.

C. Postup při vyřizování žádosti, návrhu a podání, které nepodléhají  řízení  podle  správního řádu, ani řízení podle jiného speciálního předpisu se vyřizují individuelně.

Dle § 5 odst. 1 písm e) zákona

Přehled nejdůležitějších předpisů je uveden v příloze č. 1. Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u starosty Městského úřadu Golčův Jeníkov. Nahlížení je povoleno jen v prostorách Městského úřadu Golčův Jeníkov, zapůjčení se nepovoluje. Žadatel si může bezplatně pořizovat výpisky . V případě požadavku na kopie se účtuje v souladu s dále uvedeným ceníkem.

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad dle § 17 zákona je koncipován tak, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojeného s příslušným úkonem, zahrnuje pouze náklady spojené například s pořízením kopií, jejich odesláním, použitím spojů. Výjimku tvoří úsek archivnictví u něhož jsou výše náhrad na určené úkony stanoveny příslušným centrálním orgánem. Rovněž výjimkou jest speciální úkon, jakož je vyhotovení znaleckých posudků, právní posudky a jiné, které jsou zpoplatněny individuelně na základě prokázaných nákladů . Poplatky za tyto úkony budou vybírány předem na základě předběžné kalkulace, právních poradců , soudních znalců a jiných odborných subjektů.

Další informace

Platné právní předpisy, které jsou základními právními normami a všech úsecích činnosti

Ústava České republiky / změna úst. zákona č. 347/1997/ č. 1/1993 Sb.,

Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky / změna úst. zákona č. 162/1998 Sb.,/ č. 2/1993 Sb.,

Zákon ČNR o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění č. 425/1990 Sb.,

Zákon o obcích / obecní zřízení/, v platném řízení č. 128/2000 Sb.,

Nařízení vlády, kterým se určují pověřené obecní úřady č. 475/1990 Sb.,

Zákon o správním řízení / správní řád/ č. 71/1969 Sb.,

Zákon ČNR o přestupcích , v platném znění č. 200/1990 Sb.,

Zákon ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice / rozpočtová pravidla republiky/, v platném znění č. 576/1990 Sb.,

Zákon o právu  petičním č. 85/1990 Sb.,

Zákon o ochraně utajovaných skutečností č. 148/1998 Sb.,

Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech č. 256/1992 Sb.,

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech, v platném znění č. 51/1998 Sb.,

Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění č. 199/1994 Sb.,

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem č. 82/1998 Sb.

Platné právní předpisy, upravující právo na informace

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.,

Zákon o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb.,

Zákon o živnostenském podnikání, v platném znění č. 455/1991 Sb.,

Platné právní předpisy dle jednotlivých úseků správní činnosti:

Vnitřní správa

Zákon ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění č. 40/1993 Sb.,

Zákon o matrikách, v platném znění a navazující vyhlášku č. 268/1949 Sb., /č.22/1977 Sb.,/

Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecního úřadu a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v platném znění č. 41/1993 Sb.,

Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění č. 152/1994 Sb.,

Zákon ČNR o státních symbolech ČR, v platném znění č. 3/1993 Sb.,

Zákon o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů ČR, v platném znění č. 68/1990 Sb.,

Zákon o sdružování občanů, v platném znění č. 83/1990 Sb.,

Zákon o právu shromažďovacím, v platném znění č. 84/1990 Sb.,

Zákon ČNR o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a navazující vyhláška č. 37/1973 Sb., /č.62/1978 Sb./

Zákon o místním referendu č. 289/1992 Sb.,

Doprava

Zákon o silniční dopravě, v platném znění č. 111/1994 Sb.,

Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění č. 187/1994 Sb.,

Zákon o pozemních komunikacích a navazující vyhláška č. 13/1997 Sb.,/č.104/1997 Sb.,/

Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a navazující vyhláškyč. 38/1995 Sb.,

Zákon o drahách, v platném znění č. 266/1994 Sb.,

Vyhláška MD o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech č. 49/1998 Sb.,

Vyhláška MD o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě č. 50/1998 Sb.,

Finance

Zákon ČNR o správě daní a poplatků, v platném znění č. 337/1992 Sb.,

Zákon o správních poplatcích, v platném znění č. 368/1992 Sb.,

Zákon o místních poplatcích, v platném znění č. 565/1990 Sb.,

Zákon o daních z příjmu, v platném znění č. 586/1990 Sb.,

Zákon o cenách, v platném znění a navazující vyhláška č. 526/1990 Sb., /č. 580/1990 Sb.,/

Zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění č. 265/1991 Sb.,

Zákon o oceňování majetku a navazující vyhláška č. 151/1997  Sb., / č. 279/1997 Sb.,/

Zákon o účetnictví, v platném znění č. 563/1991 S

Zákon ČNR o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí č. 172/1991 Sb.,

Zákon o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění č. 202/1990 Sb.,

Vyhláška o hracích přístrojích , v platném znění č. 223/1993 Sb.,

Životní prostředí

Zákon o životním prostředí, v platném znění č. 17/1992 Sb.,

Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a navazující vyhláška č. 114/1992 Sb., / č.395/1992 Sb.,/

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 244/1992 Sb.,

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění / zákon o ovzduší/ č. 309/1991 Sb.,

Zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, v platném znění č. 389/1991 Sb.,

Zákon o ochraně ozónové vrstvy Země č. 86/1995 Sb.,

Zákon o odpadech , v platném znění č. 125/1997 Sb.,

Vyhlášky MŽP, upravující nakládání s odpady č.337/1997 – 340/1997 Sb.,

Zákon o vodách, v platném znění / vodní zákon/ č. 138/1973 Sb.,

Zákon ČNR o státní správě ve vodním hospodářství, v platném znění č. 130/1974 Sb.,

Zákon  o poplatcích za vypouštění odpadních vod do povrchových č. 58/1998 Sb.,

Nařízení vlády o úplatách ve vodním hospodářství , v platném znění č. 35/1979 Sb.,

Nařízení vlády o ochraně před povodněmi č. 100/1999 Sb.,

Zemědělství

Zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb.,

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů / lesní zákon/ č. 289/1995 Sb.,

Zákon ČNR o hospodaření v lesích a o státní správě lesního hospodářství, v platném znění č. 96/1977 Sb.,

Zákon o  ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a navazující vyhláška č. 334/1992 Sb., / č.13/1994 Sb., /

Zákon ČNR na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění č. 246/1992 Sb.,

Sociální věci

Zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění č. 100/1988 Sb.,

Vyhláška FMPSV, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění č. 49/1988 Sb.,

Vyhláška MPSV ČR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění č. 182/1991 Sb.,

Zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění č. 114/1988 Sb.,

Zákon o sociální potřebnosti, v platném znění č. 482/1991 Sb.,

Zákon o životním minimu, v platném znění č. 463/1991 Sb.,

Živnostenské podnikání

Zákon o živnostenském podnikání, v platném znění č. 455/1991 Sb.,

Zákon o živnostenských úřadech, v platném znění č. 570/1991 Sb.,

Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.,

Restituce, pozemky

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění č. 229/1991 Sb.,

Zákon ČNR, kterým se upravují některé otázky, související se zákonem č. 229/1991 Sb., č. 243/1992 Sb.,

Zákon o mimosoudní rehabilitaci, v platném znění č. 87/1991 Sb.,

Zákon ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 284/1991 Sb.,

Kultura

Zákon  o státní památkové péči, v platném znění a navazující vyhláška č. 20/1987 Sb., /č. 6/1988 Sb.,/

Zákon o jednotné soustavě knihoven, v platném znění /knihovnický zákon/ č. 53/1959 Sb.,

Stavební řízení a územní plánování

Zákon o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon/, č. 50/1976 Sb., v platném znění a navazující vyhláška /č.132/1998 Sb.,/

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci č. 131/1998 Sb.,

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb.,

Obrana a ochrana

Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech /branný zákon/ č. 218/1999 Sb.,

Zákon o zajišťování obrany České republiky č. 222/1999 Sb.,

Archivnictví

Zákon ČNR o archivnictví, v platném znění č. 97/1974 Sb.,

Požární ochrana

Zákon o požární ochraně, v platném znění a navazující vyhláška č. 133/1985 Sb., /č.21/1996 Sb.,/

Další právní předpisy

Občanský zákoník, v platném znění č. 40/1964 Sb.,

Obchodní zákoník, v platném znění č. 513/1963 Sb.,

Občanský soudní řád, v platném znění č. 99/1963 Sb.,

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění č. 116/1990 Sb.,

Vyhláška o nájemném z bytu, v platném znění č. 176/1993 Sb.,

Zákon o soustavě základních škol, středních škol ….č. 29/1984 Sb.,

Zákon o školských zařízeních č. 76/1978 Sb.,

Zákon o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění č. 564/1990 Sb.,

Zákoník práce, v platném znění č. 65/1965 Sb.,

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových některých dalších organizacích a orgánech č. 143/1992 Sb., /včetně nařízení vlády č. 253/1992 Sb.,/

Nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích č. 262/1994 Sb.,

Zákon o cestovních náhradách, v platném znění č. 119/1992 Sb.,

Formuláře

Výroční zprávy

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

     

Úřad

Facebook

 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru