Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Golčův Jeníkov
MěstoGolčův Jeníkov

Probíhá úprava webových stránek.

Učíme interaktivně

Učíme interaktivně

 

Logo

 

Všechny interaktivní přípravy, které vznikly během projektu najdete na této adrese   http://databox.skolagj.cz

Uživatel: zsgj\Projekt

Heslo: Projekt

 

 


 

Interaktivní výuka přírodovědných předmětů v Základní škole a Mateřské škole Golčův Jeníkov

 

14. ledna 2015 se konala závěrečná konference k projektu „Interaktivní výuka přírodovědných předmětů v Základní škole a Mateřské škole Golčův Jeníkov“ - CZ.1.07/1.1.36/01.0006. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Závěrečnou konferenci moderoval Pavel Kopecký, který seznámil účastníky s celým projektem, jeho výsledky a výstupy.

 

Rekapitulace:

Zahájení projektu: 1. 2. 2012

Ukončení projektu: 31. 1. 2015

Rozpočet projektu celkem: 2 360 575,84 Kč

Předmět podpory: Rozšíření interaktivního způsobu výuky přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie) s využitím měřicích přístrojů a pomůcek propojených s výpočetní technikou.

K čemu realizací projektu došlo: K vybavení školy dvěma interaktivními tabulemi a speciálními měřicími přístroji Pasco. K zapojení 190 žáků školy, kteří vytvořili 190 interaktivních prezentací, a 6 učitelů přírodovědných předmětů, kteří vytvořili 240 interaktivních hodin.

 

Po teoretickém úvodu předvedly žákyně školy ukázky tří žákovských prací. Byly to: Nela Wolochová a Natálie Zelingerová – Magnetické pole cívky s proudem, dále Tereza Kořínková – Jupiter a nakonec Monika Holubová a Lenka Kociánová – Dělení 8.

Po žácích předvedly a výsledky zhodnotily i „zapojené“ učitelky:

Eva Hrubá – Jehlan

Alena Víšková – Environmentální výzkum

Radka Semrádová – Čísla do 20

Ladislava Klempířová – Diagramy

Monika Ortová – Dvojice úhlů

Jaroslava Šidáková – Měření a pokusy s měřicími přístroji PASCO

 

Na závěr moderátor všem poděkoval za vytrvalost a ochotu, se kterou byl projekt realizován.

 

Projekt     Projekt     Projekt

Projekt     Projekt     Projekt

 

 


 

Interaktivní výuka

 

            Od února 2012 probíhá na naší škole projekt s názvem Interaktivní výuka přírodovědných předmětů. Projekt pomalu končí – pravděpodobná doba ukončení projektu je leden 2015 a proto je vhodné provést jeho krátké zhodnocení.

            Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání žáků v oblasti přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie) pomocí interaktivní výuky a s použitím speciálních měřících přístrojů. Pro ty, kteří školu absolvovali před více lety jen s pomocí učebnice, sešitu a černé tabule je třeba objasnit pojem interaktivní výuka.

            Je to moderní progresivní výuka, která má žákům nabídnout zábavnější a méně stereotypní formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Jejím cílem je zapojit do procesu učení samotné děti – ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Důležitým znakem interaktivního vyučování je názornost a systematičnost ve výuce – součástí jednotlivých předmětů jsou audio i video nahrávky s materiály a webové odkazy, na nichž mohou žáci získat rozšiřující informace o probírané látce. Navíc jsou předměty propojeny mezipředmětovými vztahy, což pomáhá dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat.

            Hlavní součástí interaktivní výuky je interaktivní tabule. Je to velká bílá tabule, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme speciálními tužkami, fixy, případně prstem ovládat počítač nebo pracovat s interaktivní tabulí, která je připevněna na stěnu.

            O interaktivní tabuli šlo v tomto projektu především. Naše škola díky tomu mohla vybavit 2 učebny interaktivními tabulemi s potřebným softwarem a učebnu fyziky a chemie mohla vybavit 4 sadami měřících systémů určených pro provádění pokusů v těchto předmětech.

            Všechny tyto pomůcky jsme ale nezískali z evropských peněz jen tak zadarmo. Do projektu bylo zapojeno 6 pedagogů školy, kteří podle své aprobace vytvářeli 240 interaktivních příprav na hodiny a databázi experimentů s využitím měřících přístrojů.

Během 3 let trvání projektu se do vytváření programů zapojilo i mnoho žáků, kteří podle svých schopností vytvořili asi 200 prezentací.

            Interaktivní tabule využívají žáci 1. i 2. stupně téměř ve všech předmětech. Samozřejmě ne každá hodina může probíhat s využitím interaktivní tabule jednoduše proto, že není v každé třídě a také ne každé téma je ideální pro použití této tabule. Učitel je samozřejmě nezastupitelný.

            Ale práce s interaktivní tabulí žáky baví, je jim blízká, jsou aktivnější, hodiny jsou atraktivnější. Jestliže učitel má připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, je hodina efektivnější a má větší spád.

            V tuto chvíli máme naše povinnosti téměř splněné – 240 učitelských interaktivních příprav a 200 žákovských prací je hotovo. Zbývá provést potřebné nezbytnosti, abychom dostáli všem našim závazkům – všechny práce zveřejnit na webových stránkách školy a provést závěrečné vyhodnocení přínosu tohoto projektu.

            Všechny pomůcky získané během projektu škole zůstávají a budou dále využívány ve výuce.

                                                                            Eva Hrubá

 

 


 

Školní rok 2014/2015 je dalším rokem, kdy je naše škola zapojena do projektu Interaktivní výuka přírodovědných předmětů. Kromě využívání měřících přístrojů PASCO a výpočetní techniky při výuce žáci zpracovávají vlastní žákovské prezentace. Využívají v nich vše, co se dozvěděli a naučili při klasických hodinách, ale také uplatňují vlastní nápady a fantazii.

Učitelé mohou využívat ještě jednu novinku a tou je hlasovací zařízení. Umožní jim přesvědčit se bezprostředně po výkladu, zda žáci látku pochopili a umí dobře využít nové poznatky a informace. Každý žák má svoje hlasovací zařízení, které je napojeno na učitelův počítač. Po zadání kontrolní otázky nebo po vypočtení příkladu žáci hlasují. Učitel po ukončení hlasování ihned zjistí, kdo příklad vypočítal správně nebo kdo dobře či chybně odpověděl. Toto zařízení lze využít ve všech předmětech, neboť je možné volit odpověď ano x ne. Výuka se tak rázem stává pestřejší a zajímavější. Je to jedna z možností, jak „vyhnat nudu z lavic“.

 

UI     UI     UIUI

 


 

Projekt pokračuje

Konec školního roku je ve znamení opakování učiva. Dětem z naší školy se to dobře daří i díky interaktivním tabulím a zapojení do projektu Interaktivní výuka přírodovědných předmětů.

Výuka i opakování je rychlejší, efektivnější a zábavnější. Děti s tabulí pracují rády, líbí se jim barevnost, obrázky a zajímavé interaktivní prvky při kontrole práce. Výukové programy tvořené pedagogickými pracovníky naší školy s využitím softwarových a hardwarových nástrojů jsou velkým přínosem pro výuku.

                                                                                               Učitelé ZŠ

Tabule     Tabule


 

"Učíme interaktivně"

 

      Interaktivní tabule jsou denně využívány v různých předmětech a to i těch, které nejsou součástí projektu.

 Použité znalosti stále využíváme pro přípravu předváděcích sešitů. Konzultujeme přípravy s kolegy, kteří nejsou zapojeni do projektu a mají nějaké dotazy a zájem o využití interaktivních prvků.

Žáci naší školy tvoří své vlastní předváděcí sešity a vymýšlí nové úlohy i do jiných předmětů. Bylo vytvořeno několik desítek nových žákovských prací.

Rodiče i veřejnost průběžně seznamujeme s projektem, interaktivními tabulemi, žákovskými pracemi i veškerými možnostmi využití interaktivní výuky. K tomuto seznámení dochází prostřednictvím internetových stránek školy, místního tisku a na třídních schůzkách.

 


 

Matematika a interaktivní́ tabule

 

Interaktivní tabule nepatří jen do hodin jazyků, přírodopisu či zeměpisu, ale je velmi vhodnou pomůckou i do matematiky.

V matematice je velké množství́ problémového učiva, které je pro žáky těžko pochopitelné či zapamatovatelné.

Prezentace na interaktivní tabuli mají přehlednou povahu, takže pomáhají žákovi si lépe osvojit látku. Učitel mu učivo vysvětluje slovně, před sebou na tabuli ho má názorně předvedené a k sobě si jej přepisuje.

V matematice je potřeba dobře zvládnout princip názornosti. A k tomu učiteli velmi pomůže právě interaktivní tabule, která pomáhá učiteli vnést do hodin dynamičnost, aktivitu, inovaci a lepší názornost. Učitel si může hodinu nachystat doma a v hodině má pak vše ihned k dispozici.

Interaktivní tabule umožňuje žákům se do hodin více zapojovat. Hlavně mladší žáci rádi chodí před třídu a ukazují svou znalost a dovednost u tabule.

Žáci rychle a rádi přijímají způsob výuky pomocí interaktivní tabule. Láká je nová technika, a proto se velice rychle s tabulí naučí pracovat. Informační technologie je spojena se životem mladých lidí, proto je pro ně práce s interaktivní tabulí mnohem přirozenější než práce s barevnou křídou a pravítky. Za žáky ale práci neudělá, tvůrčí činnost a kreativita zůstává na nich samotných.

                                                                                                    E. Hrubá

Žáci 9. třídy při práci s interaktivní tabulí

Matematika     Matematika     Matematika

 


 

Interaktivní výuka pokračuje

 

Nový školní rok je pro učitele i žáky pokračováním projektu Učíme interaktivně přírodovědné předměty.

Na 1. stupni se paní učitelky zaměřují na zpracování matematiky na interaktivní tabuli. Žáci se učí pracovat s moderní technikou a rychlou formou splní více úkolů. Důležitá je názornost a možnost si všechno znovu vyzkoušet. Taková hodina je pro děti zajímavější. Na jejím konci často slyšíme: "To tak rychle uteklo!".

                                                                           A. Víšková

 

Interaktivní výuka     Interaktivní výuka     Interaktivní výuka

 

 


 

26. června – projektový den na základní škole

 

      Po celý školní rok byli žáci 9. tříd a jejich učitelé zapojeni do projektu Interaktivní výuka přírodovědných předmětů se zaměřením na měřicí přístroje firmy Pasco. Každé pondělí prováděli žáci pokusy a měření. Absolvovali celkem 17 laboratorních prací z fyziky a chemie, například měření elektrického napětí, teploty, hlučnosti, sestavování galvanických článků, účinky kyselých dešťů, měření kvality vody, meteorologická měření a rychlost chemických reakcí.

Pro žáky 3. 4. a 5. tříd připravili deváťáci na závěr školního roku projekt zaměřený na základy fyziky a chemie. Formou jednoduchých pokusů se malé děti mohly přesvědčit, že fyzika a chemie se dají vyučovat i zábavnou formou. Některé pokusy si děti vyzkoušely samy. Společně jsme prožili hezké, i když deštivé dopoledne.

                                                              J. Šidáková. A. Víšková

 

Interaktivní výukaInteraktivní výukaInteraktivní výuka

Interaktivní výuka

Projektový denProjektový denProjektový den

 

 

 

 

Hlavní menu

Facebook

 

Svoz odpadu

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27
28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17
18 19
20
21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mohlo by Vás zajímat


nahoru