Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
15. listopadu 2007

Přítomni:           dle prezenční listiny

 

Omluveni:                 

                       

Neomluveni:    

083/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

084/2007  Zástavní smlouva

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene ve prospěch distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dle smlouvy č. IP-12-200473/VB/P/4 (Golčův Jeníkov – Komenského – přípojka 50m).

085/2007  Ústřední a dílčí inventarizační komise

Zastupitelstvo města jmenovalo ústřední a dílčí inventarizační komise (viz příloha).

086/2007  Kalendář pro konání svateb v roce 2008

Zastupitelstvo města schválilo kalendář pro konání svateb pro rok 2008 (viz příloha).

087/2007  Prodej pozemků

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků:

088/2007  Nadační fond Policie ČR

Zastupitelstvo města schválilo zrušení Nadačního fondu Policie ČR, okresní ředitelství Havlíčkův Brod a to na žádost policie.

089/2007  DPS

Zastupitelstvo města přidělilo dalších 8 bytů v DPS dle seznamu sociálního a bytového výboru (viz příloha).

Zastupitelstvo města schválilo investiční příspěvek Oblastní charitě Havlíčkův Brod ve výši 240.000,- Kč a to na nákup auta, jídlonosičů a vybavení DPS.

Zastupitelstvo města schválilo, že obědy pro DPS bude zajišťovat školní jídelna jako hospodářskou činnost a to sedm dní v týdnu mimo hlavní prázdniny (červenec – srpen).

 

090/2007  Golčovanka – CD

Zastupitelstvo města schválilo příspěvek pro Kancel s.r.o. – Golčovanka T. Kotěry na natočení a výrobu CD ve výši 50.000,- Kč.

091/2007  Věžní hodiny

Zastupitelstvo města schválilo zakoupení věžního stroje firmy L.Hainz spol. s r.o. za cenu cca 150.000,- Kč.

092/2007  Almanach

Zastupitelstvo města neschválilo příspěvek Nemocnici Havlíčkův Brod na vydání Almanachu ke 110. výročí založení nemocnice.

093/2007  Plnění rozpočtu a rozpočtové změny

Zastupitelstvo města schválilo plnění rozpočtu města k 31.10. 2007 a rozpočtové změny č. 7 až 15.

094/2007  Vyhláška č. 6

Zastupitelstvo města schválilo zrušující vyhlášku č. 6/2007, kterou se ruší vyhláška 2/2005 o veřejném pořádku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta