Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
27. září 2007

Přítomni:           dle prezenční listiny

 

Omluveni:                 

                       

Neomluveni:    

073/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

074/2007  Záměr prodeje pozemku p.č. 67/3

Zastupitelstvo města schválilo záměr města prodat část pozemku p.č. 67/3 v k.u. Sirákovice.

075/2007  Prodej domu č.p. 13,14,15

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemkové parcely číslo st. 208 o výměře
862 m2,  st. 209 o výměře 84 m2, st. 210 o výměře 186 m 2, včetně domu č.p. 13,14,15 v katastrálním území Golčův Jeníkov panu RŠ, Kutná Hora za cenu 2.112.000,- Kč
.

076/2007  Prodej parcely 2370/1

Zastupitelstvo města schválilo prodej stavební parcely č. 2370/1 o výměře
518 m2 v k.u. Golčův Jeníkov paní EK, Třebíč za cenu 200,- Kč/m2.

077/2007  Smlouvy DPS

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o zajištění pečovatelské služby a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod.

Zastupitelstvo města schválilo příspěvek Oblastní charitě Havlíčkův Brod na zajištění pokrytí nákladů Charitní pečovatelské služby Golčův Jeníkov v roce 2007 ve výši 60.000,- Kč.

078/2007  Přidělení bytů v DPS

Zastupitelstvo města na základě stanoviska sociálně-zdravotního a bytového výboru přidělilo prvních 11 bytů v domě s pečovatelskou službou V Zahradách 823 (jména viz příloha).

079/2007  Změna územního plánu

Zastupitelstvo města schválilo záměr města změnit územní plán územního celku Golčův Jeníkov (pozemky pro bydlení Za Parkem, V Zahradách, bývalý kravín a pivovar, rozšíření průmyslové zóny firmy Houfek, odhlučňovaní pruh podél obchvatu).

 

080/2007  Změna usnesení č. 030/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo o změně svého usnesení ze dne 26. dubna 2007 č. 030/2007 tak, že nové zní:

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod těchto věcných prostředků PO (inv. číslo: 3301) Město Ždírec nad Doubravou:

-          Hydraulický rozpínák RH 1-32 + ruční pumpa                                              68 208,- Kč

-          Hydraulické nůžky NH 1-100                                                                          30 276,- Kč

-          Rozpínací válec LHZ                                                                                       78 657,- Kč

-          Celková hodnota předávaného majetku                                             177 141,- Kč

081/2007  Zmocnění

Zastupitelstvo města zmocnilo jednáním se SFŽP ve věci projektu Instalace tepelných čerpadel a zateplení obvodových plášťů a střešní konstrukce MŠ čp. 194 Golčův Jeníkov“ starostu města Ing. Pavla Kopeckého. Zastupitelstvo pověřilo místostarostu Ing. Josefa Zadinu podpisem plné moci k tomuto jednání.

082/2007  Dohoda

Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o organizaci provozu mateřské školy astanovení počtu dětí ve třídě. Dohoda uzavřená mezi městem Golčův Jeníkov a Základní školou a Mateřskou školou Golčův Jeníkov, příspěvkovou organizací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta