Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
30. srpna 2007

Přítomni:           15 členů ZM

 

Omluveni:                 

                       

Neomluveni:    

056/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

057/2007  Vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích.

058/2007  Doporučení k vyhlášce o místních poplatcích

Zastupitelstvo města doporučuje pro případ, že nebudou poplatky zaplaceny dle čl. 8 a čl. 28 obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 do 30.4. příslušného kalendářního roku, zvýšit na  dvojnásobek.

059/2007  Vyhláška č. 2/2007 o „odpadech“

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se  stavebním odpadem na území města Golčův Jeníkov.

060/2007  Vyhláška č. 3/2007 o zrušení vyhlášky 6/1997

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 3/2007, kterou se ruší vyhláška 6/1997 o opatřeních na likvidaci škodlivých hlodavců.

061/2007  Vyhláška č. 4/2007 o zrušení vyhlášky 2/2000

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 4/2007, kterou se ruší vyhláška 2/2000 o stanovení příspěvku na pobyt v mateřské škole, školní družině a školním klubu, které zřizuje Město Golčův Jeníkov.

062/2007  Vyhláška č. 5/2007 o zrušení vyhlášky 1/2004

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 5/2007, kterou se ruší vyhláška 1/2004 o FRB.

063/2007  Výběrové řízení na provozovnu v č.p. 104

Zastupitelstvo města schválilo na základě výběrového řízení přidělení provozovny v čp. 104 (po HB Helena) paní KH, Vlkaneč.

064/2007  Prezentace města - Helvich

Zastupitelstvo města neschválilo prezentaci města ve skládačce firmy Helvich – čtvrtina strany za cenu 14.800,- Kč bez DPH.

065/2007  Příspěvek Diakonie Broumov

Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek Diakonii Broumov, Husova 319, Broumov ve výši 5.000,- Kč.

066/2007  Kruhová křižovatka u parku

Zastupitelstvo města schválilo dispoziční řešení křižovatky u parku – kruhová křižovatka zpracované Ing. Jaroslavem Kolmašem, Chotěboř.

067/2007  Nákup pozemků

Zastupitelstvo města schválilo nákup pozemků v Mírové ulici a V Zahradách – Za Pivovarem za 50,- Kč/m2 za pozemky v komunikaci (pozemky viz příloha). Veškeré náklady hradí město.

068/2007  Plnění rozpočtu města k 31.7.2007

Zastupitelstvo města schválilo plnění rozpočtu k 31.7.2007 a rozpočtové změny č.1 až 6.

069/2007  Prodej pozemku 1819/1

Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku 1819/1 dle zásad prodeje – pouze pronájem.

070/2007  Smlouvy

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene ve prospěch distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dle smlouvy č. IV-12-200643/VB/1.

071/2007  Výběrové řízení na garáž v Žižkově ulici

Zastupitelstvo města schválilo na základě výběrového řízení přidělení garáže v Žižkově ulici paní MH a panu AD, G. Jeníkov.

072/2007  Přidělení bytů

Zastupitelstvo města schválilo přidělení bytu v domě náměstí T.G. Masaryka 112 v tomto pořadí dle přílohy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta