Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
29. března 2007

Přítomni:            15 členů ZM

 

Omluveni:                  

 

Neomluveni:    

017/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

018/2007  Prodej pozemku 2370 v k.u. Golčův Jeníkov

Zastupitelstvo města neschválilo prodej parcely č. 2370 v k.u. Golčův Jeníkov.

Zastupitelstvo města schválilo prodej této parcely jako stavební za cenu 200,- Kč/m2.

019/2007  Prodej pozemku 2186/3 v k.u. Golčův Jeníkov

Zastupitelstvo města schválilo prodej parcely č. 2186/3 o výměře 37m2 v k.u. Golčův Jeníkov panu Miloslavu Rakovi a paní Jiřině Rakové, 5. května 197, Golčův Jeníkov za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 4.440,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

020/2007  Projekty EU

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu na zpracování projektu a žádosti o dotaci s ing. Vladimírem Písečným, Okružní 1762/24, Český Těšín (po vypracování žádosti odměna 15.000,- Kč, další částka bude vyplácena pouze po přiznání dotace).

Zastupitelstvo města schválilo zahájit přípravu na realizaci těchto projektů (dle vhodnosti):

-          Základní škola (pavilon, hřiště, tělocvična atd.)

-          Mateřská škola (ekologické vytápění, zateplení obvodového zdiva, fasáda)

-          Opravy místních komunikací

-          Vodovod Stupárovice, Sirákovice a kanalizace Stupárovice

-          Sběrný dvůr, rozšíření skládky, kompostárna atd. na Kobylí Hlavě

-          Koupaliště

-          Výstavní prostory v Goltzovy tvrzi

-          Sokolovna (přeměna na kulturní stánek)

-          Sportovní areál TJ Sokol u Rochoťáku

-          Odbahnění rybníků

-          Protihluková bariéra u obchvatu

-          Hřbitov – parkoviště, WC atd.

021/2007  Poptávka – klimatizace radnice

Zastupitelstvo města schválilo realizaci klimatizace 3 kanceláří v prvním patře radnice. Zastupitelstvo schválilo komisi ve složení Kopecký, popílek, Houdek a Šanda, která zajistí upřesnění a doplnění poptávky, v termínu do 10.4.2007.

022/2007  Organizační předpis

Zastupitelstvo města schválilo Organizační předpis pro přidělování jednorázových výpomocí. Současně zrušilo Organizační předpis pro přidělování jednorázových výpomocí z 18.12.1999.

023/2007  Úpravy komunikací

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plánované úpravy chodníků a komunikací na náměstí TGM, na Havlíčkově náměstí a v Ráji.

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta