Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčova Jeníkova ze dne
22. února 2007

Přítomni:            15 členů ZM

 

Omluveni:                  

 

Neomluveni:    

008/2007  Zpráva z rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednaní rady města za uplynulé období bez připomínek.

009/2007  Výběrové řízení na garážové stání za čp. 104

Zastupitelstvo města na základě výběrového řízení schválilo přidělení garážového stání za čp. 104 panu Milanu Piskačovi, náměstí TGM 104, Golčův Jeníkov.

010/2007  Příspěvky města organizacím v roce 2007

Zastupitelstvo města schválilo příspěvky města jednotlivým organizacím (viz příloha).

011/2007  Rozpočet města na rok 2007

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2007 (viz příloha).

012/2007  Vstup města do společnosti Královská stezka, o.p.s.

Zastupitelstvo města schválilo vstup města do společnosti Královská stezka, o.p.s. se sídlem v Habrech.

Zastupitelstvo města zvolilo do správní rady Ing. Pavla Kopeckého a do dozorčí rady Ing. Josefa Zadinu.

013/2007  Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 8.1.2007.

014/2007  Změna usnesení č. 055/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo o změně svého usnesení ze dne 30. listopadu 2006 č. 055/2006 v bodech a), b) a c) tak, že nové zní:

a)     pozemky č.parc. 79/2 o výměře 454 m2 a č.parc. 79/38 o výměře 266 m2 v katastrálním území Římovice paní MT a panu JT, Havlíčkův Brod, za 35,- Kč/m2 (tj. 25.200,- Kč)

b)     pozemek  č.parc. 79/39 o výměře  236 m2 v katastrálním území  Římovice panu TK, Kutná Hora, ze 35,- Kč/m2 (tj. 8.260,- Kč)

015/2007  Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Zastupitelstvo města odsouhlasilo výstavbu bran pro mýtný systém – 2331, 2331 a 2333 Golčův Jeníkov bez připomínek – podklad pro územní a stavební řízení.

 

016/2007  Prezentace v turistické mapě kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schválilo prezentaci města v turistické mapě kraje Vysočina firmy Geogalileo, kartografie Brno spol. s r.o. – modul B, 10x10 cm za cenu 15.000,- Kč bez DPH.

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta