Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 09 ze dne
13. června 2007

Přítomni:           5 členů RM

Omluveni:                  

Neomluveni:    

075/2007  Prodej pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej těchto pozemků:

-          parcelu č. 133/3 v k.u. Nasavrky o výměře 1 033 m2 dle zásad prodeje pozemků. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

076/2007  Smlouvy

Rada města projednala a schválila dohodu:

-          O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Tefefónica O2 Czech Republic, a.s. a Městem Golčův Jeníkov – veřejná telekomunikační síť J-073-2-5344 „Golčův Jeníkov(HB), Žižkova 794, KR, přípoj.“.

077/2007  Pojízdná prodejna

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit finanční příspěvek panu VK, Ostružno na provoz pojízdné prodejny. Příspěvek ve výši 15.000,- Kč/rok, v letošním roce 7.500,- Kč.

078/2007  Příčný práh v Ráji

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu zamítnout žádost obyvatel Nádraží o zrušení příčného prahu na začátku Golčova Jeníkova.

079/2007  Zábojník - plot

Rada města projednala a schválila odškodnění poničeného plotu pana JZ, Golčův Jeníkov formou opravy poničeného plotu. Opravu provede na své náklady firma Glost spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou.

080/2007  Kruhová křižovatka u parku

Rada města projednala návrh kruhové křižovatky u parku. Rada města doporučuje projednat s firmou Lanete, s majitelem zámku, s Policií ČR - DI a SÚS Havlíčkův Brod a návrh upravit dle jejich připomínek. Potom schválit v zastupitelstvu města.

081/2007  č.p. 112

Rada města projednala a majetkovou situaci v č.p. 112 (20/150 není v majetku města). Rada pověřuje starostu jednáním s majiteli. Dvě varianty:

Rada města preferuje variantu, že město odkoupí chybějících 20/150.

082/2007  Prominutí úroků z prodlení

Rada města projednala a zamítla žádost paní ŠC, Golčův Jeníkov o prominutí úroků z prodlení. Rada města již se tímto zabývala a úroky z prodlení snížila žadatelce na polovinu, a proto je již dále snižovat nebude. Pokud by žadatelka chtěla dluh splácet, rada města souhlasí, splátky okolo 1.000,- Kč/měsíc.

083/2007  Kalendáře

Rada města projednala a schválila nákup 40ks stolních kalendářů  „Vysočina 2008“ za cenu 60,- Kč/ks.

084/2007  Vývěsky

Rada města projednala a schválila nákup 3 ks informačních vývěsek na budovu nákupního střediska Jednota.

Rada města projednala a schválila pronájem vývěsek 75x100 cm za částku 1.000,- Kč/rok.

085/2007  Rozdělení pozemku p.č. 2370

Rada města projednala a schválila rozdělení pozemku p.č. 2370 v k.u. Golčův Jeníkov na tři stavební parcely. Po vypracování GP  doporučuje zastupitelstvu jednu parcelu prodat paní EK, Třebíč za cenu 200,- Kč/m2.

086/2007  Panoramatická mapa

Rada města projednala a schválila účast města na panoramatické mapě „Havlíčkobrodsko“, kterou vydává Mgr. A. Martin. Findeis – varianta A, za cenu 11.900,- Kč.

087/2007  Informační cedule

Rada města projednala a schválila nákup 3 ks informačních cedulí se šipkou a nápisem „WC“ – instalace na náměstí TGM do konce září 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta