Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 08 ze dne
23. května 2007

Přítomni:           5 členů RM

Omluveni:                  

Neomluveni:    

071/2007  Prodej pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej těchto pozemků:

-          díl a parcely č. 227/1 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 100 m2 paní JM, Golčův Jeníkov za cenu 120,- Kč/m2, tj. za cenu 12.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 496/10 v k.u. Kobylí Hlava o výměře 602 m2 dle zásad prodeje pozemků. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

072/2007  Smlouvy

Rada města projednala a schválila smlouvy:

-          o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. na akci Rekonstrukce komunikací a ploch Havlíčkovo náměstí Golčův Jeníkov a Rekonstrukce chodníků Golčův Jeníkov - Ráj. Cena dle výběrového řízení.

-          O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Net-OSPM/VB/HK/2007 mezi VČP-Net, Městem Golčův Jeníkov a manželi Janečkovými – plynovod na pozemku 2117/1.

073/2007  Pojištění

Rada města projednala a schválila nového pojišťovacího makléře města – firmu PMS spol. s r.o.

074/2007  Projekty EU

Rada města projednala a schválila stav příprav jednotlivých projektů EU:

-          zápis z jednání 3.5.2007

-          materiál ROP (přílohy k žádosti)

-          formulář žádosti na úhradu nákladů spojených s projektovou dokumentaci (zatím není)

-          projektová dokumentace za školou a v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta