Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 07 ze dne
9. května 2007

Přítomni:           5 členů RM

Omluveni:                  

Neomluveni:    

066/2007  Prodej pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej těchto pozemků:

-          parcelu č. 2162/14 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 26 m2 paní DK, Golčův Jeníkov za cenu 70,- Kč/m2, tj. za cenu 1.820,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

-          parcelu č. 2201/9 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 30 m2 panu JŠ, Kutná Hora, za cenu 70,- Kč/m2, tj. za cenu 2.100,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

067/2007  Výměna pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit:

-          nákup pozemku parcela č. 826/23 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 1804 m2 od paní EK, Čáslav a pana JB Golčův Jeníkov, za cenu dle odhadu.

-          Prodej části parcely č. 826/2 v k.u. Golčův Jeníkov o výměře 1804 m2 paní EK, Čáslav a panu JB Golčův Jeníkov, za stejnou cenu.

068/2007  Chladící zařízení v márnici

Rada města vzala na vědomí dopis pana Ostrovského – Pohřební služba, Chrudim ohledně chladícího zařízení. Rada města souhlasí s demontáží a odvozem chladícího zařízení.

069/2007  Pronájem nebytových prostor v č.p. 104

Rada města projednala a schválila výpověď z nájmu nebytových prostor firmě HB Helena s.r.o. z důvodu neplacení nájemného.

070/2007  Smlouva Asekol s.r.o.

Rada města projednala a schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol s.r.o., U pejřárny 97, Praha 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta