Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 03 ze dne
7. února 2007

Přítomni:            5 členů RM

 

Omluveni:                  

 

Neomluveni:    

018/2007  Výběrové řízení na garážové stání

Rada města projednala došlé žádosti ve výběrovém řízení na přístřešek pro auto a doporučuje zastupitelstvu přidělit tento přístřešek č. 2 za domem čp. 104 panu MP, Golčův Jeníkov.

019/2007  Ota Hora

Rada města projednala a schválila mimořádnou odměnu panu H ve výši 1000,- Kč za odevzdané historické práce dle soutěže vyhlášené Nadačním fondem Oty Hory, protože úroky ze jmění nadačního fondu jsou pouze 10 Kč/rok. Na další období už nadační fond nebude soutěž o historické práce vyhlašovat.

020/2007  HB Helena – splátkový kalendář

Rada města projednala a schválila návrh splátkového kalendáře firmy HB Helena s.r.o. (dluh na nájemném z nebytových prostor v čp. 104). Pokud nebude dluh uhrazen v navrhovaných termínech, bude ukončen nájemní vztah.

021/2007  Oprava cesty na Vrtěšicích

Rada města projednala a neschválila žádost paní S a paní K o opravu místní komunikace ve Vrtěšicích – od čp. 17 k autobusové zastávce z důvodu nedostatku finančních prostředků.

022/2007 

Rada města projednala a schválila výsledek jednání se SÚS Havlíčkův Brod o řešení křižovatky a vozovky u parku (město studii, SÚS projekt a vlastní realizaci v letech 2006 či 2007).

Rada města schválila realizovat tuto studii u pana Ing. Jaroslava Kolmaše, Chotěboř.

023/2007  Rozpočet města

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit upravený rozpočet města na rok 2007.

024/2007  Příspěvek na opravu židovského hřbitova

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit finanční příspěvek na opravu zdí židovského hřbitova ve výši max. 66.000,- Kč.

025/2007  Prodej pozemku 2370

Rada města projednala a nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku 2370 v k.u. Golčův Jeníkov. Pozemek dle ÚP určen pro bytovou výstavbu – zatím neprodávat, nabídnout k prodeji pro bytovou výstavbu.

026/2007  Poškozený pomník

Rada města projednala a neschválila finanční náhradu paní Š, Golčův Jeníkov za rozbitý pomník na hřbitově, který byl poškozen vichřicí dne 18.1.2007. Náhrobek není majetkem města a ani poškození nevzniklo činností města a nebylo zapříčiněno městem. Rada města doporučuje paní Š, aby se obrátila o finanční kompenzaci na stát.

027/2007  Studna Stupárovice

Rada města projednala a neschválila vybudovat ve Stupárovicích vodovodní přípojku ze studny na návsi do hasičské klubovny. Problém nutno řešit dohodou se sousedem.

028/2007  Pronájem vývěsní tabule

Rada města projednala a schválila pronájem vývěsní tabule na náměstí TGM (u kašny) realitní kanceláři RAKO reality s.r.o. Havlíčkův Brod. Cena za pronájem je 100 Kč/m2 a rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                            Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta