Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 15 ze dne
28. listopadu 2007

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

140/2007  Prodej parcel

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej:

141/2007  Finanční příspěvek Diakonie

Rada města projednala a neschválila finanční příspěvek pro Diakonii Čáslav, Komenského náměstí 140, Čáslav.

142/2007  Užívání městského znaku

Rada města dle odst. 2, článku 2, obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, o znaku a jeho užívání udělila souhlas s užíváním městského znaku firmě Kancel – Golčovanka T. Kotěry, Riegrova 47, Golčův Jeníkov. IČ: 64826350. Znak bude užíván při prezentaci dechové hudby Golčovanka. Povolení se vydává na dobu určitou a to do 31.12.2010 a to bezúplatně.

143/2007  Navýšení dotace na tréninkové hřiště

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení dotace na tréninkové hřiště Tělovýchovné jednotě SOKOL Golčův Jeníkov, 5. května 263, Golčův Jeníkov o 50.000,- Kč – tj. z 350.000,- Kč na 400.000,- Kč.

144/2007  Vyhláška 7/2007 o místních poplatcích

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášku č. 7/2007 o místních poplatcích.

145/2007  Územní plán

Rada města vzala na vědomí informaci starosty, že do 4 – 8 let budeme muset pořídit nový územní plán celého správního území města. Je možno požádat o dotaci kraj Vysočina (50 – 75 %), vždy do 30.9. na další rok. Realizace bude trvat cca 3 roky.

146/2007  Granty

Rada města projednala a pověřuje starostu vypracovat tyto žádosti o granty:

 

147/2007  Změna nájemce

Rada města projednala a schválila změnu nájemce nebytových prostor Havlíčkovo náměstí čp. 119 –na Ing. VČ.

148/2007  Přidělení bytů

Rada města projednala a schválila na základě doporučení bytového výboru přidělení těchto bytů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta