Usnesení z jednání rady města Golčova Jeníkova č. 14 ze dne
7. listopadu 2007

 

Přítomni:           dle prezenční listiny

122/2007  Zástavní smlouva

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene ve prospěch distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dle smlouvy č. IP-12-200473/VB/P/4 (Golčův Jeníkov – Komenského – přípojka 50m).

123/2007  Sazebník úhrad

Rada města projednala a schválila sazebník úhrad dle zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

124/2007  Ústřední a dílčí inventarizační komise

Rada města upravila, projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit jmenování ústřední a dílčí inventarizační komise.

125/2007  Kalendář pro konání svateb v roce 2008

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit kalendář pro konání svateb pro rok 2008.

126/2007  Prodej pozemků

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků:

127/2007  Nadační fond Policie ČR

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit zrušení Nadačního fondu Policie ČR, okresní ředitelství Havlíčkův Brod a to na žádost policie.

128/2007  DPS

129/2007  Příspěvek služby Centra osobní asistence

Rada města projednala a schválila příspěvek Oblastní charitě Havlíčkův Brod ve výši 20.000,- Kč na poskytování služeb osobní asistence.

130/2007  Golčovanka – CD

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek pro Kancel s.r.o. – Golčovanka T. Kotěry na natočení a výrobu CD ve výši 30.000,- Kč.

131/2007  Věžní hodiny

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit zakoupení věžního stroje firmy L.Hainz spol. s r.o. za cenu cca 150.000,- Kč.

132/2007  Výměna bytů

Rada města projednala a neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 (pan Kamil Kovařík).

133/2007  Almanach

Rada města projednala a nedoporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek Nemocnici Havlíčkův Brod na vydání Almanachu ke 110. výročí založení nemocnice.

134/2007  Příspěvek pro honitby

Rada města projednala a schválila rozdělení příspěvku pro honitby takto:

Honitba Golčův Jeníkov – 6.000,- Kč, honitba Golčův Jeníkov – Nasavrky – 6.000,- Kč.

135/2007  Plnění rozpočtu a rozpočtové změny

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit plnění rozpočtu města k 31.10. 2007 a rozpočtové změny č. 7 až 15.

136/2007  Vyhláška č. 6

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit zrušující vyhlášku č. 6/2007, kterou se ruší vyhláška 2/2005 o veřejném pořádku.

137/2007  Změna územního plánu

Rada města projednala a schválila, že změnu územního plánu města provede arch. Jan Hubáček, Chotěboř.

138/2007  Projekty

Rada města vzala na vědomí informace starosty:

 

139/2007  Termíny zasedání zastupitelstva

Rada města vyslovila znepokojení nad tím, že v říjnu nebylo svoláno zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavel Kopecký                                                             Ing. Josef Zadina

                        starosta                                                                        místostarosta